Terma dan Syarat Perkhidmatan

Anda mesti membaca dan bersetuju dengan Perjanjian Pengguna serta Terma dan Syarat Perkhidmatan di bawah sebelum mendaftar dan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh AA Tradings Japan.


1. PENERIMAAN TERMA DAN SYARAT
AA Tradings Japan menawarkan perkhidmatan pembelian di bawah Perjanjian Pengguna serta Terma dan Syarat Perkhidmatan yang mungkin dikemaskini oleh AA Tradings Japan pada bila-bila masa tanpa sebarang notis. Pelanggan bertanggungjawab untuk mengkaji semula versi terkini terma dan syarat perkhidmatan.


2. DEFINISI
(1) Pelanggan bermakna individu atau entiti undang-undang yang telah didaftarkan sewajarnya di laman web AA Tradings Japan.
(2) Perjanjian secara kolektif bermakna setiap peraturan dan perjanjian yang dipaparkan di Laman Web oleh AA Tradings Japan termasuk tetapi tidak terhad kepada Perjanjian Pengguna serta Terma dan Syarat Perkhidmatan ini.
(3) Maklumat Pelanggan bermaksud maklumat yang didedahkan kepada AA Tradings Japan oleh mana-mana Pelanggan.


3. PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH AA TRADINGS JAPAN
AA Tradings Japan menawarkan kepada Pelanggan perkhidmatan berikut:
(1) untuk bertindak bagi pihak mana-mana Pelanggan atas permintaan untuk membeli barangan yang relevan melalui Laman Web dan menghantarnya kepada Pelanggan tersebut.


4. TANGGUNGJAWAB AA TRADINGS JAPAN
Berkenaan dengan Perkhidmatan Beli-belah, AA Tradings Japan hendaklah membuat pembelian barangan yang berkaitan mengikut anggaran harga dan mengatur penghantarannya hanya selepas pembayaran dibuat oleh Pelanggan.


5. BARANGAN LARANGAN
Item yang disenaraikan di bawah tidak dibenarkan dibeli menggunakan perkhidmatan pembelian dan pembidaan lelongan AA Tradings Japan:
1. Item yang ditakrifkan sebagai haram di sisi undang-undang Jepun atau undang-undang Malaysia.
2. Item yang boleh menjejaskan keharmonian dan moraliti awam.
3. Apa-apa jenis item yang boleh menyebabkan atau menggalakkan kegiatan jenayah.
4. Apa-apa jenis produk berbahaya, yang mungkin boleh membahayakan kehidupan dan kesihatan manusia.
5. Apa-apa jenis produk dewasa yang haram atau produk yang boleh menggalakkan keganasan dan lain-lain.
6. Apa-apa barang yang tidak berfungsi.
7. Organisme hidup termasuk tetapi tidak terhad kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan, bakteria, virus, fungus dan lain-lain.
8. Apa-apa item yang mudah meletup dan mudah terbakar.
9. Harta benda warisan budaya.
10. Apa-apa jenis produk yang mungkin mencabuli harta benda intelektual pihak ketiga atau menjejaskan maruah dan privasi pihak ketiga.
11. Apa-apa jenis produk yang boleh menjejaskan hak-hak lain pihak ketiga.
12. Produk terlebih saiz yang mungkin tidak dapat dikirimkan atas sebab had saiz/berat.
13. Alkohol, minuman beralkohol, minyak wangi yang mengandungi alkohol, dan lain-lain.
14. Produk yang dilarang daripada eksport.
15. Apa-apa jenis item yang ditakrifkan sebagai tidak wajar oleh AA Tradings Japan.


6. KELAKUAN LARANGAN
Semasa menggunakan perkhidmatan AA Tradings Japan, pelanggan adalah dilarang daripada:
1. Membeli produk yang dilarang oleh AA Tradings Japan.
2. Melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang bercanggah dengan perjanjian ini dan/atau garis panduan AA Tradings Japan yang lain.
3. Melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang mungkin membahayakan reputasi dan operasi perniagaan AA Tradings Japan atau rakan kongsi AA Tradings Japan.
4. Apa-apa aktiviti lain yang ditakrifkan sebagai tidak wajar oleh AA Tradings Japan.


7. PENAFIAN DAN PEMBATASAN LIABILITI
1. Berhubung dengan Perkhidmatan Beli-belah, AA Tradings Japan tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, vendor, kualiti, ketidakwujudan pelanggaran hak mana-mana pihak, kebolehpercayaan dan/atau pematuhan undang-undang barang dagangan yang berkenaan.
2. AA Tradings Japan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan yang ditanggung oleh Pelanggan disebabkan oleh apa-apa pemberhentian, kelewatan, gangguan atau kehilangan data yang disebabkan oleh gangguan talian komunikasi dan/atau sistem akibat kegagalan komputer.
4. AA Tradings Japan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang ditanggung oleh mana-mana Pelanggan yang disebabkan oleh pelanggaran Perjanjian ini oleh Pelanggan sendiri.
5 AA Tradings Japan tidak akan menanggung apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerosakan yang ditanggung oleh mana-mana Pelanggan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan melainkan jika ianya berlaku akibat kecuaian yang disengajakan oleh pihak AA Tradings Japan.

8. PENDAFTARAN
1. Mana-mana individu atau entiti undang-undang yang telah bersetuju dengan terma dan syarat perkhidmatan boleh mendaftar di Laman Web.
2. Pendaftaran keahlian untuk individu hendaklah dipohon sendiri dan tiada pendaftaran proksi akan diterima.
3. Pendaftaran keahlian untuk entiti undang-undang hendaklah dipohon atas nama entiti sedemikian oleh pegawai atau pekerjanya yang mempunyai kebenaran yang sah.
4. AA Tradings Japan boleh, mengikut budi bicaranya sendiri, menolak sebarang permohonan pendaftaran.


9. CAJ
Caj, termasuk tetapi tidak terhad kepada kaedah pengiraan dan terma pembayarannya, hendaklah mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh AA Tradings Japan secara berasingan, yang boleh diubahsuai atau dipinda oleh AA Tradings Japan dari semasa ke semasa.


10. PEMBAYARAN CAJ
Pelanggan hendaklah membuat bayaran yang menampung harga barang dagangan dan caj-caj berkaitan sebelum pembelian barang dagangan tersebut oleh AA Tradings Japan.


11. PEMBATALAN PESANAN
Pelanggan tidak boleh membatalkan pesanan selepas barang dagangan telah dibeli.


12. POLISI PEMULANGAN WANG
AA Tradings Japan tidak menerima pengembalian item dan tidak membuat pemulangan wang untuk item yang telah dibeli. 


13. PENAMATAN KEAHLIAN
Mana-mana Pelanggan boleh, atas kemahuan sendiri dan tindakan sendiri, menamatkan keahlian menurut prosedur di Laman Web. Setelah prosedur penamatan keahlian selesai, Pelanggan berkenaan akan kehilangan status sebagai Pelanggan.


14. PEMBATALAN KEAHLIAN
1 AA Tradings Japan boleh menggantung penggunaan Perkhidmatan oleh mana-mana Pelanggan, menukar ID dan kata laluannya, dan menamatkan statusnya sebagai Pelanggan, jika Pelanggan:
(1) telah memberikan maklumat palsu semasa pendaftaran keahlian atau memberikan maklumat palsu sedemikian apabila menggunakan Perkhidmatan,
(2) melanggar undang-undang dan peraturan atau terma dan syarat perkhidmatan,
(3) mengambil bahagian dalam kelakuan tidak jujur dalam menggunakan Perkhidmatan,
(4) membuat kesilapan memasukkan kata laluan mereka melebihi had bilangan yang dibenarkan atau melakukan tindakan lain yang boleh menyebabkan AA Tradings Japan mengambil langkah yang perlu untuk memastikan keselamatan Pelanggan berkenaan.
(5) AA Tradings Japan menafikan apa-apa liabiliti sekali pun untuk apa-apa kekurangan atau kerosakan yang ditanggung oleh mana-mana Pelanggan yang keahliannya telah dibatalkan atau digantung.


15. PERUBAHAN PERKHIDMATAN
AA Tradings Japan boleh, atas budi bicaranya sendiri, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu kepada Pelanggan, menukar atau memadamkan keseluruhan atau sebahagian daripada Perkhidmatan pada bila-bila masa.


16.PERUBAHAN TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN
1. AA Tradings Japan boleh, mengikut budi bicaranya sendiri, mengubah, menukar, meminda atau mengubahsuai sebahagian daripada terma dan syarat perkhidmatan dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Perubahan, penukaran, pindaan dan/atau pengubahsuaian sedemikian akan berkuatkuasa apabila dipaparkan di Laman Web.
2. Dengan menggunakan mana-mana Perkhidmatan selepas perubahan, penukaran, pindaan dan/atau pengubahsuaian tersebut, Pengguna dianggap bersetuju dengan terma dan syarat yang telah diubah, ditukar, dipinda dan diubahsuai.


17. BIDANG KUASA
1. Kesimpulan, keberkesanan, pembinaan, penguatkuasaan dan/atau penyelesaian konflik terma dan syarat perkhidmatan mesti ditadbir oleh undang-undang Jepun, di mana Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barangan Antarabangsa tidak terpakai.
2. Pelanggan dan AA Tradings Japan dengan ini bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah daerah yang terletak di Osaka, Jepun sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma dan syarat perkhidmatan. Pelanggan dan AA Tradings Japan seterusnya bersetuju bahawa mana-mana mahkamah lain atau institusi penyelesaian pertikaian tidak mempunyai bidang kuasa.
3. Pelanggan dan AA Tradings Japan mesti melaksanakan tanggungjawab mereka yang ditetapkan di dalam terma dan syarat perkhidmatan sehingga pertikaian yang berkenaan diselesaikan dengan sewajarnya.


18. PENAMATAN DAN PENGGANTUNGAN PERKHIDMATAN
1. AA Tradings Japan boleh, tanpa notis terlebih dahulu kepada Pelanggan, menghentikan sementara Perkhidmatan, dalam kes:
(1) penyelenggaraan berkala atau segera terhadap sistem serta peralatan yang berkaitan yang diperlukan untuk membekalkan Perkhidmatan,
(2) gangguan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, talian komunikasi dan/atau bekalan kuasa yang diguna pakai oleh AA Tradings Japan,
(3) ancaman atau kejadian sebenar gempa bumi, taufan, banjir, tsunami atau hasil tindakan tuhan yang lain yang menyebabkan keadaan kecemasan; undang-undang, peraturan dan/atau arahan kerajaan yang memerlukan pembatasan komunikasi sedemikian; atau AA Tradings Japan atas budi bicaranya memutuskan bahawa penamatan tersebut adalah perlu, atau
(4) kegagalan untuk membekalkan Perkhidmatan atas sebab-sebab teknikal.


Terma dan Syarat Perkhidmatan ini berkuatkuasa bermula 1 Ogos 2022

×

Hello!

Please contact us if you have any enquiry.

× Hubungi Khidmat Pelanggan Kami